Contacten met ouders in geval van (gedrags)problemen

Wij streven ernaar problemen zoveel mogelijk binnen de groepsorganisatie op te lossen. Indien nodig raadplegen we de schoolbegeleidingsdienst of een andere instantie voor deskundig advies en/of hulp.

Klachtenprocedure

Indien ouders het niet eens zijn over een genomen beslissing op school en het betreft hun kind, dan dient men zich in eerste instantie tot de leerkracht te wenden.
Komt u er niet uit dan kunt u zich wenden tot de schoolleider. Deze zal trachten in overleg met de leerkracht en ouders tot een bevredigende oplossing te komen.
Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad (MR)
"Klachtenregeling openbaar primair onderwijs"

Er is een "klachtenregeling openbaar primair onderwijs "; Dit houdt in dat ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het schoolbestuur en het personeel van de school.


Sinds 1 januari 2004 zijn wij via Morgenwijzer aangesloten bij LKC (Landelijke Klachtencommissie) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs te Woerden.

Website geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl/klachten


De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling door de school en de MR niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.
Men kan zich dan wenden tot de contactpersonen binnen of buiten de school.

Binnen de school

De klachtenregeling gaat ervan uit dat het schoolbestuur tenminste één contactpersoon per school benoemt.
Mevrouw Anita Puskas (IB-er) is door het schoolbestuur benoemd als contactpersoon voor De Springplank. Zij heeft als taak de klager te horen en door te verwijzen naar de juiste personen en instanties.


Buiten de school

Tevens heeft het schoolbestuur twee externe vertrouwenspersonen benoemd, die geen deel uitmaken van de school en als eerste aanspreekpunt bij klachten fungeren.
De personen wisselen soms van functie. U kunt de namen opvragen bij de school en de Medezeggenschapsraad (MR).
De vertrouwenspersoon kan de klager desgewenst bijstaan bij het indienen van een klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon in overleg met de klager besluit tot het indienen van een klacht, dan doet hij/zij dat bij de daarvoor ingestelde onafhankelijke klachtencommissie.
Deze commissie is zodanig samengesteld, dat er voldoende (juridische, sociaal-medische en onderwijskundige) deskundigheid aanwezig is om de verschillende soorten klachten te behandelen. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het schoolbestuur en de school immers signalen van ouders en leerlingen. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn om het onderwijs en de goede gang van zaken te verbeteren.

Vertrouwensinspecteur : 0900 - 1113111

Website geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl/klachten


 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......